Monday , 22 April 2024
Tin Mới
You are here: Home » Tin Tức-Công Nghệ » CV 1808/TCNL-KHCN: Hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
CV 1808/TCNL-KHCN: Hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

CV 1808/TCNL-KHCN: Hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1808/TCNL-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: …………………………………………………

Triển khai thực hiện Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 51) về Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 78/2013/QĐ-TTgngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 78) quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; trên cơ sở ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4748/BKHCN-CNN ngày 22 tháng 12 năm 2014, Tổng cục Năng lượng hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, các thiết bị thuộc nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị công nghiệp và nhóm thiết bị văn phòng sẽ không được phép nhập khẩu và sản xuất nếu thiết bị này có hiệu suất dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (Mức MEPS). Bộ Công Thương sẽ không cấp Chứng nhận dán nhãn năng lượng cho những trang thiết bị, phương tiện đăng ký có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn Mức MEPS công bố tại Quyết định 78.

2. Mức MEPS áp dụng đối với các sản phẩm máy thu hình, điều hòa không khí, màn hình máy tính, máy in, máy photocopy sẽ sử dụng theo các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hiện hành (chi tiết xem tại Phụ lục gửi kèm).

3. Để giảm chi phí các tổ chức, cá nhân phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính, Doanh nghiệp được sử dụng các Quyết định dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương ban hành, có phạm vi chứng nhận phù hợp, còn hiệu lực, để làm việc với các cơ quan chức năng đối với các thủ tục liên quan đến Mức MEPS.

Trên đây là hướng dẫn của Tổng cục Năng lượng, đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện các thủ tục chứng nhận và lưu thông hàng hóa theo quy định./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– Bộ KH&CN;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT; KHCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Thọ

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU
(ban hành kèm theo Công văn số 1808/TCNL-KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Năng lượng)

STT

Sản phẩm

Tiêu chuẩn áp dụng

Văn bản áp dụng

1

Bóng đèn huỳnh quang compact

TCVN 7896:2008

Quyết định số 78/2013/QĐ-TTgngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới;

2

Bóng đèn huỳnh quang dạng ống

TCVN 8249:2009

3

Balat Điện tử cho Bóng đèn huỳnh quang dạng ống

TCVN 7897:2013

4

Balat Điện từ cho Bóng đèn huỳnh quang dạng ống

TCVN 8248:2013

5

Tủ lạnh

TCVN 7828:2013

6

Máy giặt gia dụng

TCVN 8526:2010

7

Nồi cơm điện

TCVN 8252:2009

8

Quạt điện

TCVN 7826:2007

9

Bình đun nước nóng có dự trữ

TCVN 7898:2009

10

Máy biến áp phân phối

TCVN 8525:2010

11

Động cơ điện

TCVN 7450-1:2005

12

Lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp

TCVN 8630:2010

13

Điều hòa không khí

TCVN 7830:7831

Quyết định số 1559/QĐ-BCTngày 14/3/2013 của Bộ Công Thương về việc công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí và máy thu hình.

14

Máy thu hình

TCVN 9537:2012

15

Màn hình máy tính

TCVN 9508:2012

16

Máy in

TCVN 9509:2012

17

Máy photocopy

TCVN 9510:2012

 

Scroll To Top
Gọi 0936064289
Chat ZALO